Anonymics
 a cappella

Im Reich der Mitte

Jasmin  chinesisches Volkslied

 好一朵美麗的茉莉花   好一朵美麗的茉莉花   芬芳美麗滿枝椏    又香又白人人誇   讓我來將你摘下  茉莉花呀茉莉  Hǎo yī duǒ měi lì de mò li huā, Hǎo yī duǒ měi lì de mò li huā, Fēn fāng měi lì mǎn zhī yā, Yòu xiāng yòu bái rén én kuā, Ràng wǒ lái jiāng nǐ zhāi xià, Mò li huā yā mò li huā. 


                    

Konzertreise Ars Musica Peking